ನನ್ನೂರ ಕಥೆಗಳಿಗೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ

ತಮ್ಮ ಊರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ, ನನ್ನೂರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಧ. ನನ್ನೂರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೀರೋ? ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪ. ಮೂಲವೋ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು , ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡುವುದೋ, ಸಿರಸಿಯ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ರೀತಿ, ನೀತಿ ಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿವೆ. ಈ ಊರುಗಳ ಸೆಳಕು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಯಾವುದೋ ಅಂದು ಅಂಶ ನನ್ನನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದ ಊರಿನ, ಓಡಾಡಿದ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ -ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಜನರ, ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೂ ಈ ನನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ!
ಯಾವ ಊರು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜನ, ಅದೇ ಹಾದಿ, ಅದೇ ಅದೇ ಸಾಲು ಕೇರಿಗಳು, ಅದದೇ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳಗಳು.. ಊರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಊರಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಗ್ಗುಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಕಥೆಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ...